เลือกหน้า

(16-17 มีนาคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ผลิตสื่อ ผู้ทำงานสร้างสรรค์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตภาคใต้ จำนวน 40 คน โดยผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการในการเขียนโครงการสำหรับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ ห้องเอสฮอลล์ โรงแรมเอส 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขึ้นกล่าวเปิดงาน และทีมนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสาร คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการ
ให้สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการ, นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับนักวิชาการ ได้แก่ อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, ผศ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ และ ผศ.ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในการจัดโครงการบ่มเพาะครั้งนี้เพราะกองทุนต้องการสร้างนักสื่อสารชุมชนหรือนักสื่อสารท้องถิ่นที่มีคุณภาพ รวมทั้ง การมองเห็นโอกาสของประเทศที่สื่อท้องถิ่นจะสามารถนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในเชิงลึก และในเชิงกว้างด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี และอยากให้ผู้เข้าอบรมทุกคนคิดในแบบที่กองทุนสื่อคาดหวังไว้และตีโจทย์ให้แตก พร้อมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งที่กองทุนฯ ต้องการให้แต่ละโครงการได้สื่อสารออกไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ ในช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้มีการนำเสนอโครงการพร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (Pitching Project) อีกด้วย