เลือกหน้า

(18 พฤศจิกายน 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมฮูปแต้ม โรงแรมเลอแคสเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยกระดับการขับเคลื่อนงานเครือข่าย “ร่วมเรียนรู้” (Common Perception) “ร่วมสร้างวิสัยทัศน์” (Common vision) และ “เสริมพลัง สัมพันธภาพด้วยการเรียนรู้” (Complementary Relationship by Learning) โดยมีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงาน

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้เครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้องค์กรสื่อและองค์กรอื่น ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
โดยในการจัดเวทีสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 นี้ เป็นเวทีเติมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย พัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ดร. ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมเสวนาในหัวข้อ “โสเหล่ เสวนา: เปิดมุมมอง เติมมุมคิด สร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยมีผู้ร่วมเสวนาที่มากประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ,ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเครือข่ายนักขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ และนักวิชาการด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ,อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย โดย นางสาวปรารถนา หาญเมธี วิทยากรกระบวนการจากสถาบัน RLG ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในกิจกรรม “สานพลังเครือข่าย ยกระดับความร่วมมือ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ทำความรู้จักหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อสร้างสรรค์ในพื้นที่ กิจกรรม “อีสานโฮมแฮง สร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” และ กิจกรรม “พลังความร่วมมือ สร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันในฐานะภาคีเครือข่าย “TMF networking & Partnership” และสรุปผลลัพธ์มาตรการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท้ายที่สุด กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมงาน และสนับสนุนให้การจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ครั้งที่ 1 นี้จนบรรลุเป้าหมายอย่างอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายอย่างยั่งยืนต่อไป

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคปี 2566 จะจัดจำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 1 ที่ภาคอีสาน ณ โรงแรมเลอแคสเซีย จังหวัดขอนแก่น และครั้งต่อไป ครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต จังหวัดสงขลา, ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง, ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมริเวอร์แคว