เลือกหน้า

(17-18 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว
มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ซึ่งอาศัยอยู่ ในพื้นที่เขตภาคเหนือ จำนวน 41 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติการ
ในการเขียนโครงการสำหรับการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยมี ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรร่วมกับทีมนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารที่คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนสื่อ ในช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้มีการนำเสนอโครงการพร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (Pitching Project) อีกด้วย