เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องการแต่งตั้ง
นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว) ในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ สำเร็จการศึกษาจาก Certificate in Policy Studies Cambridge University เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการ เช่น หัวหน้าโครงการ Child watch สำนักงาน สสส. และเป็นหัวหน้าสำนักประสานงานการวิจัยด้านเด็กและการศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา รัฐสภา ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม