เลือกหน้า

(20 มิถุนายน 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม โดยมีผู้บริหาร ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุน และ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และ เยาวชน SEED Thailand ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ให้ความรู้ และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า มูลนิธินักศึกษาสถาบัน
พระปกเกล้าเพื่อสังคม ทำงานกับกลุ่มเยาวชน SEED Thailand ที่มีเป้าหมายปลายทางเดียวกันกับกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเป้าหมายหลักของเราคือการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกัน เพื่อขยายขอบเขตการทำงานให้มีความเข้มแข็ง กว้างใหญ่มากยิ่งขึ้น และในอนาคตจะร่วมกันคิดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อให้มีความเข้มแข็งเข้าสู่สังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่จะนำเทคโนโลยีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม มาสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และ ภูมิคุ้มกัน ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน บ้านเมือง เรามุ่งมั่นตั้งใจผลักดันให้เกิดสื่อที่สร้างการตระหนักรู้ เพื่อผนึกกำลังสร้างวัคซีนไซเบอร์ให้กับเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ หลักประชาธิปไตยรวมถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยต่อความมั่นคงของชาติ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างผู้นำเยาวชน เปิดให้มีพื้นที่แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ขอบเขตสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย และ จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน