เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 19- 27 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดา

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ  ผศ. ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย และ ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง WISE CREATORs : เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ผลิตสื่อในทุกระดับที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำองค์ควมารู้และทักษาที่ได้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศ  การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกอบกับ กองทุนฯ มีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายหลัก คือ TMF Learning Center ศูนย์กลาง
การเรียนรู้สื่อครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตสื่อในทุกระดับ ซึ่งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มศว ประสานมิตร ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ผลิตสื่อ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กว่า 40 คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติในการกำหนดเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร
เพื่อเตรียมพร้อมสร้างสื่อพลังบวก ปลอดภัย และสร้างสรรค์” ดร.ธนกร กล่าว

สำหรับ หัวข้อหลักของการอบรม มีดังนี้
1. แนวทางการมองโลกเชิงสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมโลกและการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่

 1. 2023… ภูมิทัศน์สื่อไทย
 2. กระบวนทัศน์ใหม่ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
 3. การวิพากษ์และประเมินผลกระทบของสื่อที่มีต่อชีวิตผู้คนและสังคมไทย
 4. ถอดรหัสชิ้นงานสื่อกับประเด็น “ความปลอดภัยและสร้างสรรค์” ผ่านกรณีศึกษา และเทคนิคการรับมือกับ “ภาวะวิกฤติเชิง จริยธรรม” อย่างสร้างสรรค์
 5. ถอดรหัสกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานดิจิทัล
 6. HOW To TIPS : ผลิตสื่ออย่างไรให้ปลอดภัย ถูกกฎหมาย
 7. เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหา StoryTelling อย่างไรให้ขายได้
 8. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์
 9. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์มุมมองผู้รับสารผ่านเครื่องมือ Social Listening
 10. Content Creator : How to Success
 11. ฝึกปฏิบัติการผลิตและน าเสนอผลงานสื่อ Digital Platform ให้เกิด impact
 12. กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรสื่อ