เลือกหน้า

(21 มิถุนายน 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลกิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปันรัก ปันสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นำโดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันบริจาคอาหารและสิ่งของแก่สัตว์พิการ และ บริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สมุด-หนังสือ และของใช้อุปโภค-บริโภคต่างๆ ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายด้าน มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส
โดยเน้นการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง โดยมีนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา เป็นวิทยากรในการประสานงานให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน

ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
และมูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม