เลือกหน้า

(24 ตุลาคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งการเตือนภัยและการเฝ้าระวังอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์และภัยที่มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มทักษะในการการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และ DGA เข้าร่วมงาน

ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ ต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมทั้ง การเตือนภัยและการเฝ้าระวังอาชญากรรม โดยเฉพาะในโลกออนไลน์และภัยที่มาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มทักษะในการการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป วันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนวงการสื่อ เราต้องสร้างการตระหนักรู้ให้กับสังคมในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคม

ด้านนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ทาง DGA สร้างแพลตฟอร์มระบบดิจิทัล มีการจัดทำแอปพลิเคชัน ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะแนะนำให้ประชาชนรู้จักระบบออนไลน์ดิจิทัลแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงภัยไซเบอร์ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เพราะในช่วงปี 2565 – 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับความเสียหายรวมไปกว่า 11,500 ล้านบาท และปัจจุบันคนไทยใช้งานสื่อมากถึง ร้อยละ 87.6 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยวันละประมาณ 7 ชั่วโมง 25 นาที ซึ่งที่ใช้งานมากที่สุดคือโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 92.46 ส่งผลให้โอกาสที่คนไทยทุกช่วงวัย จะมีโอกาสตกเป็นเหยื่อนับว่าค่อนข้างสูง จึงเกิดเป็นโจทย์ใหม่ที่ทาง DGA มุ่งมั่นที่จะทำ MOU ขึ้น เพื่อพัฒนาสื่อที่ทำให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงวัย สร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้มแข็งในการเปิดรับสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หวังว่าหลังจากนี้จะได้ร่วมงานกันจนประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนจากภัยร้ายหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยสื่อสร้างสรรค์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การนำนวัตกรรมแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ และการพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนสื่อและDGA ต่อไป