เลือกหน้า

(23-24 มีนาคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน ช่างภาพ content creator และอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม TK Palace กรุงเทพมหานคร 
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมขึ้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์แก่ผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 143 คน

ภายในงาน ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นวิทยากร
ร่วมกับทีมนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสาร ได้แก่ อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล
และคุณภานุพันธ์ สุภาพันธ์
Executive Creative Director คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการให้สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ และช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้มีการนำเสนอโครงการพร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ (Pitching Project) อีกด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวปิดโครงการว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นของการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “จรรยาบรรณ” และ “ความรับผิดชอบ” ในผลกระทบต่อสังคมจากการผลิตสื่อที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งในพิธีปิดโครงการได้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมงานผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยมีตัวแทนผู้เข้าอบรมในแต่ละภาคแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้อีกด้วย