เลือกหน้า

(27 ก.ค. 66) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ทูลเกล้าฯ ถวายสื่อสำหรับใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระประสงค์ ที่จะส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและบุคลากรที่มีทักษะด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรม จึงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ และพระราชทานเงินเป็นทุนเริ่มแรก ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและให้ทุนการวิจัย สร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ รวมทั้ง จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เกี่ยวกับศิลปะประเภทต่าง ๆ ส่งเสริม พัฒนา สร้างสรรค์ ผลิตผลงาน รวบรวม นำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ขอบคุณภาพจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย