เลือกหน้า

(29 กุมภาพันธ์ 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ประสานความร่วมมือคัดผลงานเด่นเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชน และ ผลิตคอนเทนต์ สร้างภูมิคุ้นกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ และ นางสาวศุภลักษณ์ เวชกามา ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ ร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อฯ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับทั้งสองหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ตรงกัน ในการสร้างสื่อดีและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวไทย ให้มีทางเลือกในการเลือกสื่อ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวัน เสริมสร้างทักษะการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ เปิดรับข้อมูลข่าวสารให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารในเชิงลบ ช่วยลดปัญหาข้อมูลที่สร้างความขัดแย้งให้กับสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มุ่งเน้นในการสร้างคอนเทนต์โดยใช้อุปกรณ์และความพร้อมของ NBT ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประโยชน์ของประชาชน

นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เราเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตรงกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะช่วยให้ NBT ได้ยกระดับการพัฒนาคอนเทนต์ให้เป็นสื่อน้ำดี สื่อสร้างสรรค์ สร้างสื่อที่มีความหลากหลาย และยกระดับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสผลิตรายการร่วมกับทางกองทุนสื่อ เพราะเราอยากให้สถานี NBT เป็นสถานีทางเลือกของประชนชน เสมือนสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและสังคม

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและเผยแพร่รายการสื่อสร้างสรรค์สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ระหว่างกัน โดยร่วมดำเนินงานสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด