เลือกหน้า

(30/7/66)
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก และถวายสื่อวิดีทัศน์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา “สมเด็จพระสังฆราช” วันที่ 26 มิ.ย. 66 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร