เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ชวนนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 450,000 บาท ภายใต้แนวคิด “เรียนดีมีความสุข”งานนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่มีไอเดียสร้างสรรค์ที่อยากแชร์กับสังคม ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้

(18 ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยนายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และหน้าที่พลเมือง สำหรับเด็กและเยาวชนไทย

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมาก สื่อสามารถเป็นแหล่งความรู้ แหล่งบันเทิง และแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตามสื่อที่ไม่ดีก็มีโทษต่อเด็กและเยาวชนเช่นกัน สื่อที่รุนแรง สื่อลามก
สื่อที่บิดเบือนความจริง ล้วนสามารถสร้างปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนได้หากเด็กและเยาวชนขาดทักษะในการ
รับสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน กองทุนสื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อ และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์สื่อด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการประกวด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกสู่สังคมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และหน้าที่พลเมือง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ
3) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายที่แฝงมาในสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และสำนึกความเป็นไทย
5) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานของทั้งสองฝ่ายไปประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ตลอดจนสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมแรกตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะเริ่มด้วยการ ประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “เรียนดีมีความสุข” เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน ครู และประชาชน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำความดี แนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่
1.“เด็กไทยฐานใจดี” ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน ครู และประชาชน
2.“พลังความดีสร้างชาติ” ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำความดี
3.“Coaching ปิ๊งอาชีพ” แนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต
การส่งผลงาน สามารถใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน TikTok โดยเปิดบัญชีผู้ใช้เป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก

#เรียนดีมีความสุข #MOEContentCreatorAwards และ #เด็กไทยฐานใจดี หรือ #พลังความดีสร้างชาติ #Coachingปิ๊งอาชีพ

ตามหัวข้อที่ส่งเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 450,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกองทุนสื่อ และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ยอดกด Like สูงสุด
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th รวมทั้ง Facebook Fanpage : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์