เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนสื่อเปิดตัวห้องสมุดออนไลน์รวบรวมสื่อพระพุทธศาสนา 5 ประเภทในรูปแบบ Virtual Exhibition ให้ชาวพุทธทั่วโลกเข้าชมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสในการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี”
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]