เลือกหน้า

(7 สิงหาคม 66) ที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรองศาสตราจารย์ วิลาสินี
พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยมีผู้บริหารของทั้ง2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย

ประสานความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อฯ และ ส.ส.ท. ในการผลิตและนำเสนอสื่อข่าวสารความรู้ และสาระประโยชน์ ตลอดจนการดำเนินการอื่น ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ ตลอดจนการสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย อบรม พัฒนาความรู้ และการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและ/หรือบุคลากรในด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม และประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากร รวมตลอดถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทั้งสองหน่วยงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดร.ธนกร กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อในปัจจุบัน

โดยมีเป้าหมายที่ตรงกับเจตจำนงของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ในการนำเสนอสื่อ ข่าวสาร ความรู้ และสาระประโยชน์ ตลอดจนการสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับสังคม หลังจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะตั้งคณะทำงานเพื่อ
ลงรายละเอียดการทำงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีผลงานที่ดีและมีคุณภาพออกสู่สังคมโดยเร็ว

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีภารกิจส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยต่อจากนี้ จะร่วมผลักดันสร้างระบบนิเวศสื่อ ทั้งงานเผยแพร่ Content โครงการQuality Rating ความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมผลิตละครซีรีส์” ดร.ธนกร กล่าว

รองศาสตราจารย์ วิลาสินี กล่าวว่า ทางองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
มีเจตจำนงที่ตรงกันกับทางกองทุนสื่อ คือการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีออกสู่สังคม ที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ทั้งในด้านการส่งเสริมงานวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานของกองทุนสื่อ

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และหวังว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยมีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตรงกับวิสัยทัศน์ของส.ส.ท. มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม” รองศาสตราจารย์ วิลาสินี กล่าว