เลือกหน้า

(28 ต.ค. 2565) : ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สอวช. หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม บพค.

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  , สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  , สถาบันอิศรา , มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย , สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  , สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย , สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ , สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)  และ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์เเห่งชาติ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนนวัตกรรมและกำลังคนเพื่อสื่อสร้างสรรค์  โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลงนามร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภาคีด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ความร่วมมือของหน่วยงานดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้วยกำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม

โดยการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร นวัตกรรม และระบบนิเวศเพื่อสื่อสร้างสรรค์ สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและผลักดันผลงานไทยสู่สากลต่อไป