เลือกหน้า

(๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีผู้บริหาร ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ,   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต  สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนสื่อ และ คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การนำนวัตกรรมแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ และการพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคม โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและวิทยาการแขนงใหม่ และ สนับสนุนให้มีการนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาประยุกต์หรือสอดแทรกในเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดง ผู้ผลิตสื่อผู้พัฒนาเกมแอปพลิเคชัน และผู้ใช้สื่อ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวงการศิลปะ วัฒนธรรม และการบันเทิง เพื่อนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานในด้านความเป็นธรรมทางกฎหมายแก่สังคม