เลือกหน้า

(4 ต.ค. 64) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือกันในการเชิดชูเกียรติสื่อเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 ประเภทสื่อ รวม 37 สาขารางวัล

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำนโยบาย แนวคิด และหลักการของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รู้จักกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

“ภารกิจการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายช่วยขับเคลื่อน สนับสนุนคนทำสื่อดี สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อให้สื่อที่ดีไปสร้างคุณค่าให้กับสังคม” ดร.ธนกร กล่าว

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กล่าวว่า  โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังฯ รวมกับมหาวิทยาลัยทั้ง 24 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์ และคาดหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สามารถแยกแยะ วิเคราะห์ และเลือกรับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเข้าใจ นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นายจเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อให้รางวัล 10 ประเภทสื่อ รวม 37 สาขารางวัล โดยเกณฑ์การให้คะแนนยึดหลักความปลอดภัยและความสร้างสรรค์ โดยใช้หลัก “+6 -3” และ +1 สื่อที่น่าสนใจ ซึ่ง +6 คือ 6 เรื่องสร้างสรรค์ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิด ส่งเสริมความรู้วิชาการ ส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลาย ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและบุคคล ส่วน -3 ได้แก่ เพศ ภาษา ความรุนแรง ที่สื่อไม่ควรนำเสนอ หรือมีได้เฉพาะในบริบทที่จำเป็นและเหมาะสม ส่วน +1 อีกเรื่องที่จะนำมาพิจารณา คือ กระบวนการผลิต และชิ้นงานสื่อที่มีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ มีกระบวนการสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชน

โดยกระบวนการหลังการลงนาม MOU จะร่วมกันคัดเลือกสื่อ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประกาศผลรางวัลภายในปี 2564 นี้

โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอีก 2 คณะอนุกรรมการหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนสื่อ ร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ด้วย