เลือกหน้า

ประกาศอื่นๆ

หัวข้อ
ประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมมาธิการแม่น้ำโขง
1 8 downloads
06/02/2024
ประชาสัมพันธ์พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิธิภัณฑสถานเเห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
1 2 downloads
06/02/2024
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเพื่อคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567
1 3 downloads
06/02/2024
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN
1 12 downloads
24/01/2024
ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ….
1 3 downloads
12/01/2024
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “เจรจาให้ได้งาน สื่อสารให้ได้ใจ” รุ่นที่ 1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1 10 downloads
05/01/2024
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 8 downloads
25/12/2023
ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
1 9 downloads
07/12/2023
ประกาศประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1 14 downloads
16/11/2023
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566
1 9 downloads
09/11/2023
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 2 downloads
06/11/2023
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
1 1 download
30/10/2023
ประกาศสำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
1 14 downloads
02/10/2023
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
1 7 downloads
18/09/2023
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1 16 downloads
13/09/2023
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC)
1 15 downloads
28/08/2023
ประชาสัมพันธ์งานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023) ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2566
1 9 downloads
21/08/2023
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี”
1 3 downloads
16/08/2023
ขอเชิญชวนร่วมงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
1 4 downloads
09/08/2023
ประชาสัมพันธ์ “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566”
1 14 downloads
24/07/2023
วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)
1 0 download
17/07/2023
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Social Media for government
1 15 downloads
14/07/2023
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
1 3 downloads
10/07/2023
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
1 2 downloads
05/07/2023
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ ชวนครูฉลาดคิดก่อนใช้สื่อออนไลน์
1 26 downloads
12/06/2023
กรมแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ( บุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา
1 6 downloads
01/06/2023
ประชาสัมพันธ์ระบบเเฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)
1 22 downloads
15/05/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพข.
1 5 downloads
09/05/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ตำเเหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ
1 7 downloads
01/05/2023
วารสารกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เม.ย. – มิ.ย. 66)
1 8 downloads
24/04/2023
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื่องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
1 4 downloads
24/04/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]