เลือกหน้า

ประกาศอื่นๆ

หัวข้อ
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน UNDP Media Fellowship on Sustainable Development
1 1 download
03/07/2024
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 10 (MCOT ACADEMY)
1 5 downloads
26/06/2024
ประชาสัมพันธ์ “บัญชีบริการดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย
1 2 downloads
05/06/2024
ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
1 4 downloads
29/05/2024
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษชน ประจำปี 2566-2567
1 2 downloads
23/05/2024
ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2567 สภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
1 3 downloads
23/05/2024
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงาน
1 8 downloads
02/05/2024
ประชาสัมพันธ์งาน DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)
1 10 downloads
26/04/2024
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครอง
1 11 downloads
18/04/2024
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 10
1 18 downloads
18/04/2024
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
1 19 downloads
04/04/2024
ประชาสัมพันธ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเลขานุการกรม
1 15 downloads
22/03/2024
ประชาสัมพันธ์โครงการ May Series 2024
1 28 downloads
22/03/2024
ประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์
1 16 downloads
14/03/2024
ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่ง ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
1 16 downloads
07/03/2024
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3
1 21 downloads
27/02/2024
ประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมมาธิการแม่น้ำโขง
1 29 downloads
06/02/2024
ประชาสัมพันธ์พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิธิภัณฑสถานเเห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
1 16 downloads
06/02/2024
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุเพื่อคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567
1 19 downloads
06/02/2024
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN
1 26 downloads
24/01/2024
ประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ….
1 16 downloads
12/01/2024
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “เจรจาให้ได้งาน สื่อสารให้ได้ใจ” รุ่นที่ 1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1 23 downloads
05/01/2024
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 21 downloads
25/12/2023
ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
1 22 downloads
07/12/2023
ประกาศประชาสัมพันธ์ การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1 29 downloads
16/11/2023
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายคนพิการเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566
1 21 downloads
09/11/2023
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 14 downloads
06/11/2023
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
1 14 downloads
30/10/2023
ประกาศสำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
1 25 downloads
02/10/2023
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
1 21 downloads
18/09/2023
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1 33 downloads
13/09/2023
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC)
1 28 downloads
28/08/2023
ประชาสัมพันธ์งานสื่อสารวิทยาศาสตร์เฟสติวัล 2566 (Science Communication Festival 2023) ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม 2566
1 22 downloads
21/08/2023
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี”
1 16 downloads
16/08/2023
ขอเชิญชวนร่วมงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย
1 20 downloads
09/08/2023
ประชาสัมพันธ์ “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566”
1 27 downloads
24/07/2023
วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566)
1 0 download
17/07/2023
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Social Media for government
1 28 downloads
14/07/2023
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
1 16 downloads
10/07/2023
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
1 15 downloads
05/07/2023
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ ชวนครูฉลาดคิดก่อนใช้สื่อออนไลน์
1 40 downloads
12/06/2023
กรมแพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ( บุคคลธรรมดา) จำนวน 2 อัตรา
1 20 downloads
01/06/2023
ประชาสัมพันธ์ระบบเเฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)
1 36 downloads
15/05/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพข.
1 18 downloads
09/05/2023
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนเเห่งชาติ ตำเเหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ
1 20 downloads
01/05/2023
วารสารกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เม.ย. – มิ.ย. 66)
1 21 downloads
24/04/2023
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื่องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
1 18 downloads
24/04/2023
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,365,951

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]