เลือกหน้า

(27 ก.ค. 65) สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรม PDPA สำหรับกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้ง 15 ช่อง ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การจัดงาน PDPA สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เกิดจากความต้องการของสมาชิกสมาคมว่าทางสมาคมควรจะจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่อง PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเร่งด่วน เพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ PDPA ของช่องต่าง ๆ มีคำถามและความคลุมเครือกลัวว่าจะปฏิบัติงานผิดพลาด และได้บทลงโทษตามกฎหมายตามมา จึงอยากได้ความชัดเจน ในบางประเด็นที่ตนเองสงสัยอยู่ จึงเรียกร้องให้ทางสมาคมจัดงานนี้ขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้ง 15 ช่อง ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือหลีกเลี่ยง การกระทำที่จะเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย PDPA ได้”

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจของกองทุน คือการจัดองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วม โดยกองทุนฯจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ‘การอบรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้มีความรู้ความความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่สื่อมวลชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ รวมถึงการผลิตสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป’

อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี บรรยายเรื่อง “PDPA กับปัญหาที่พบเจอ สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์” คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ บรรยายเรื่อง “เจาะลึก สิ่งที่ควรหยุด หลีกเลี่ยง และความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย PDPA”  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สื่อมวลชน และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรบกว่า 150 คน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และในห้องประชุม โรงแรมสุโกศล ถ. ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ