เลือกหน้า

วันนี้ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ มอบหมาย ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมเเสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี ณ สำนักงานสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี

โดยสถาบันพระปกเกล้า นับว่าเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ที่ร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีให้เเก่สังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลิต เเละเผยเเพร่สื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยเเละสร้างสรรค์สังคม สร้างสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้มีคุณภาพ ให้แก่เยาวชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นพลังของประเทศ