เลือกหน้า

โครงการมิตรเมือง 15 นาที กรุงเทพเมืองกี่นาทีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทยุทธศาสตร์ ปี2566 ประเด็นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับทุน

เนื้อหาโครงการเกี่ยวกับการใช้สื่อผสมทำเป็น open data และ exhibition ให้ข้อมูลความรู้ว่าเราจะเข้าถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างรอบตัวเราภายในระยะเดิน 15 นาที (ประมาณ 1400 เมตร)

โดยวันนี้ (11 ..66) ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้า  มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่า กทม.เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากกรุงเทพมหานครหน่วยต่าง มาร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ เข้าร่วมประชุม

ภาพรวมจากการประชุม

โครงการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกทม. เป็นอย่างดีโดยทางท่านผู้ว่า กทม.เอง ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเมืองรอบคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อจัดเทศกาลช่วงเดือน .. – .. 66 ที่จะถึงนี้ อันเป็นโอกาสอันดีในการบูรณาการความร่วมมือกับ โครงการมิตรเมือง 15 นาที กรุงเทพเมืองกี่นาทีซึ่งความคืบหน้ากองทุนฯจะรายงานให้ทราบต่อไป