เลือกหน้า

กองทุนสื่อ กำหนดจัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข”

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 65 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

(10 ต.ค. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  โดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มรูปแบบทั้งในรูปแบบ On Ground Event และกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition เสมือนจริง โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมแถลงข่าว

นายอิทธิพล กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขครั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเกี่ยวกับสื่อทางพระพุทธศาสนาทุกท่านมาร่วมงานนี้ นอกจากมาลอยกระทงแล้ว ยังจะได้เดินชมนิทรรศการสื่อพระพุทธศาสนา ร่วมกิจกรรม Walk Rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ดร.ธนกร กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างเสริมและขยายช่องทางให้ประชาชน สามารถเข้าใจ เข้าถึงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยกองทุนได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมสถาบันทางสังคม จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง

โดยรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลว่า ทางสายกลาง มุ่งเน้นใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา ภายในงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 65 เวลา 09.00 – 18.30 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 

มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายในงานได้แก่ Walk Rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย ชมนิทรรศการพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข กิจรรม “เทศน์ ทอล์ก” โดยศิลปินรับเชิญ อาทิ  นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส) , อลิศ The Golden Song , วิทยากรและผู้ผลิตสื่อทางด้านพระพุทธศาสนา ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทุกท่านที่มาชมงาน และกิจกรรมร่วมสนุกกับ การประดิษฐ์กระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกด้วย