เลือกหน้า

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาเครื่อข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค ปี 2567
1 5 downloads
17/07/2024
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน (ข่าวดีแชร์ได้)
1 4 downloads
17/07/2024
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างจัดทำหลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อสารคดี
1 4 downloads
17/07/2024
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ และจ้างจัดอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2)
1 54 downloads
23/05/2024
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators
1 48 downloads
15/05/2024
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3
1 55 downloads
13/05/2024
ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างดำเนินงานโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความผูกผันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567
1 9 downloads
30/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค)
1 37 downloads
25/04/2024
แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน (สร้างสรรค์ไทยปี 3)
1 14 downloads
25/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างจัดอบรมตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง)
1 18 downloads
17/04/2024
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
1 43 downloads
17/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
1 33 downloads
05/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
1 113 downloads
04/03/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
1 116 downloads
30/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2
1 69 downloads
24/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดนิทรรศการ K-XPO2023 และเสวนางานวิชาการเชิงวัฒนธรรม ปี 2)
1 44 downloads
22/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ)
1 37 downloads
22/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุนเด็กและเยาวชน ปี 2564)
1 38 downloads
22/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง
1 25 downloads
21/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มเเข็งของชุมชนท้องถิ่น)
1 80 downloads
11/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2)
1 25 downloads
11/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค)
1 20 downloads
11/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างจัดอบรมการตรวจสอบข้อมูลบิดเบือน (ข่าวลวง ข่าวปลอม)
1 29 downloads
25/07/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี
1 14 downloads
25/07/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566
1 28 downloads
25/07/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 39 downloads
20/07/2023
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างดำเนินงานโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ
1 60 downloads
30/05/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 73 downloads
11/04/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน
1 48 downloads
27/03/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
1 52 downloads
07/02/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
1 42 downloads
02/02/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างโครงการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 23 downloads
20/01/2023
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนัก
1 29 downloads
28/12/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 35 downloads
09/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1 19 downloads
07/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน
1 14 downloads
07/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสื่อธรรม
1 24 downloads
07/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดแสดงผลงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 17 downloads
06/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 9 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
1 19 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ 2022 International Broadcasting Leadership Program กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 13 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภารกิจ ภายใต้แคมเปญ Good Content Good Media For All สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1 10 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ผ่านรายการโทรทัศน์
1 12 downloads
02/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม
1 7 downloads
02/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
1 22 downloads
23/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้งานเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 30 เครื่อง ระยะ 3 ปี
1 12 downloads
23/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ..สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2
1 0 download
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network)
1 9 downloads
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์..สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2
1 7 downloads
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowleage Management)
1 15 downloads
04/07/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ ๑ อำเภอ ๑ เรื่องเล่า
1 9 downloads
30/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up)
1 11 downloads
23/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
1 13 downloads
21/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้ผลิตสื่อระดับกลาง
1 10 downloads
08/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
1 12 downloads
02/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่
1 13 downloads
31/05/2022
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างสร้างเครือข่ายทางศาสนาเพื่อรณรงค์ ลดการประทุษวาจา (Hate Speech)
1 8 downloads
27/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา
1 12 downloads
19/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566
1 21 downloads
12/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 6 downloads
28/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ
1 15 downloads
22/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprose Architecture)
1 72 downloads
22/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 14 downloads
18/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
1 21 downloads
08/04/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตและเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 20 downloads
04/02/2022
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 29 downloads
31/01/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานโครงการสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 7 downloads
17/01/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
1 14 downloads
28/12/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 เรื่อง
1 57 downloads
20/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง
1 58 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เรื่อง
1 172 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
1 43 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 37 downloads
23/08/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาพัฒนาแนวทางและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
1 27 downloads
22/07/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 21 downloads
15/07/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ
1 0 download
15/07/2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 19 downloads
09/06/2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดงานยกย่องเชิดเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 51 downloads
21/05/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1 7 downloads
21/05/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 20 downloads
14/01/2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 13 downloads
07/01/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server
1 13 downloads
14/12/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผนงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
1 9 downloads
30/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 35 downloads
29/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 12 downloads
28/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
18/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
1 9 downloads
18/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 10 downloads
18/09/2020
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 8 downloads
13/05/2020
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
1 13 downloads
12/04/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
1 11 downloads
09/03/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
1 10 downloads
21/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม
1 11 downloads
21/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
1 9 downloads
17/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
09/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
1 9 downloads
11/10/2019
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 11 downloads
12/04/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 10 downloads
12/04/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
1 8 downloads
03/08/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
1 10 downloads
11/07/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
1 8 downloads
15/06/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคใต้
1 8 downloads
11/06/2018
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
1 10 downloads
02/04/2018
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 12 downloads
09/03/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
1 8 downloads
28/02/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 9 downloads
19/01/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
1 16 downloads
09/01/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 10 downloads
04/12/2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 17 downloads
08/09/2017

  ประกาศราคากลาง

  หัวข้อ
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับภูมิภาค ปี 2567
  1 1 download
  19/07/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รุ่นใหม่เพื่อ สร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
  1 0 download
  17/07/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตสารคดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2)
  1 15 downloads
  14/06/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2
  1 11 downloads
  29/05/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
  1 14 downloads
  30/04/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา
  1 12 downloads
  30/04/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
  1 24 downloads
  29/04/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง (Digital Investigation(Fact – Check) Training Program: Advanced Level)
  1 10 downloads
  26/04/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน (สร้างสรรค์ไทยปี 3)
  1 2 downloads
  25/04/2024
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 15 downloads
  06/09/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาบทละครชุดเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
  1 30 downloads
  05/09/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  1 18 downloads
  01/09/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุน ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2564
  1 15 downloads
  31/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 19 downloads
  31/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2
  1 7 downloads
  30/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023
  1 13 downloads
  28/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (Media Expert Incubator)
  1 8 downloads
  28/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง
  1 21 downloads
  24/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
  1 17 downloads
  21/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค
  1 9 downloads
  16/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566
  1 13 downloads
  08/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ 2
  1 15 downloads
  04/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี
  1 7 downloads
  19/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี 3)
  1 9 downloads
  19/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดทำงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  1 14 downloads
  14/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  1 23 downloads
  14/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อสารของสังคมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่เกี่ยวกับวาระสาธารณะและความสนใจร่วมเชิงสร้างสรรค์
  1 10 downloads
  03/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้)
  1 13 downloads
  28/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567
  1 18 downloads
  28/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ
  1 17 downloads
  23/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์
  1 15 downloads
  23/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 22 downloads
  18/04/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน
  1 12 downloads
  31/03/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อกปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 22 downloads
  28/12/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน
  1 25 downloads
  05/10/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน
  1 14 downloads
  12/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานสร้างเสริมทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาด ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  1 23 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน
  1 15 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตสื่อธรรมะ
  1 16 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  1 16 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดแสดงผลงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
  1 10 downloads
  07/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 14 downloads
  07/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อและการใช้สื่อ
  1 16 downloads
  06/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
  1 10 downloads
  06/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 12 downloads
  05/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 12 downloads
  02/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 21 downloads
  29/08/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 14 downloads
  25/08/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 17 downloads
  02/08/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
  1 10 downloads
  27/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข
  1 10 downloads
  27/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า
  1 29 downloads
  12/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับทุน, ผู้ผลิต
  1 9 downloads
  05/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
  1 26 downloads
  30/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 16 downloads
  30/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
  1 12 downloads
  23/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่
  1 15 downloads
  10/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566
  1 15 downloads
  18/05/2022
  ประกาศราคากลาง จ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
  1 11 downloads
  12/05/2022
  ประกาศราคากลาง โครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 8 downloads
  18/04/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
  1 18 downloads
  18/04/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  1 8 downloads
  24/03/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  1 8 downloads
  14/02/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1 18 downloads
  04/02/2022
  ประกาศราคากลาง ในงานจ้างจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล
  1 17 downloads
  19/01/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
  1 15 downloads
  04/01/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
  1 48 downloads
  28/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
  1 12 downloads
  25/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อของช่วงวัยเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 14 downloads
  20/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 12 downloads
  20/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  1 14 downloads
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 19 downloads
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
  1 9 downloads
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
  1 14 downloads
  21/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
  1 36 downloads
  20/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน
  1 25 downloads
  20/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 16 downloads
  16/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
  1 19 downloads
  15/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
  1 18 downloads
  15/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 22 downloads
  09/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 16 downloads
  09/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 29 downloads
  09/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
  1 18 downloads
  02/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ
  1 21 downloads
  23/08/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 53 downloads
  23/07/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
  1 33 downloads
  17/06/2021
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 44 downloads
  08/03/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 20 downloads
  01/02/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
  1 20 downloads
  21/01/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
  1 13 downloads
  11/01/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server
  1 19 downloads
  08/12/2020
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  1 19 downloads
  19/10/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำโครงการแผนงานจัดจ้างวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
  1 15 downloads
  30/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 13 downloads
  25/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 14 downloads
  25/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์
  1 16 downloads
  24/09/2020
  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 9 downloads
  18/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
  1 10 downloads
  17/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน
  1 13 downloads
  11/09/2020
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
  1 10 downloads
  24/06/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
  1 12 downloads
  05/03/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
  1 13 downloads
  04/03/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
  1 9 downloads
  16/01/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
  1 11 downloads
  07/01/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
  1 9 downloads
  23/12/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating)
  1 9 downloads
  23/12/2019
  ประกาศราคากลาง งานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน
  1 9 downloads
  31/10/2019
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 10 downloads
  22/10/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
  1 10 downloads
  09/10/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน Granting ระยะที่ 3
  1 9 downloads
  09/10/2019
  ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage)
  1 37 downloads
  29/08/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
  1 9 downloads
  18/06/2019
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  1 9 downloads
  13/05/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 17 downloads
  30/04/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
  1 10 downloads
  24/04/2019
  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 19 downloads
  16/04/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News
  1 9 downloads
  26/03/2019
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างพัฒนาระบบ E-office สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 17 downloads
  12/03/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562
  1 9 downloads
  08/03/2019
  ราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  1 29 downloads
  21/12/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 11 downloads
  21/11/2018
  ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อสารคดีสั้นและออกอากาศสารคดีสั้น จำนวน 8 ตอนขึ้นไป ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที
  1 13 downloads
  01/11/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
  1 9 downloads
  12/10/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
  1 10 downloads
  12/07/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
  1 8 downloads
  29/06/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
  1 9 downloads
  14/06/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคใต้
  1 9 downloads
  05/06/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561
  1 9 downloads
  25/05/2018
  ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ
  1 8 downloads
  24/05/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
  1 9 downloads
  16/05/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1 9 downloads
  16/05/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
  1 9 downloads
  11/05/2018
  ประกาศราคากลาง งานจ้างวิจัย นิเวศสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการวิจัย นิเวศสื่อ
  1 18 downloads
  16/04/2018
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 8 downloads
  29/03/2018
  ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ
  1 8 downloads
  19/03/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2560
  1 15 downloads
  09/03/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านกราฟิกและงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  1 11 downloads
  28/02/2018
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
  1 10 downloads
  27/02/2018
  ราคากลาง จ้างสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
  1 10 downloads
  09/02/2018
  ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงิน
  1 11 downloads
  08/02/2018
  ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย
  1 8 downloads
  08/02/2018
  ราคากลางจ้างจัดเวทีประชุมภาคเครือข่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 9 downloads
  26/01/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานพัสดุ
  1 9 downloads
  24/01/2018
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อฯ ท้ายรายการ
  1 10 downloads
  15/01/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างจัดเวทีระดมพลคนสร้างสรรค์สื่อ เพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
  1 8 downloads
  10/01/2018
  ราคากลางจ้างจัดเวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์
  1 11 downloads
  08/01/2018
  ราคากลาง โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 10 downloads
  12/12/2017
  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไมโครโฟนพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด)
  1 8 downloads
  08/12/2017
  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1
  1 9 downloads
  08/12/2017
  ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ
  1 8 downloads
  08/12/2017
  ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ
  1 8 downloads
  06/12/2017
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 9 downloads
  01/12/2017
  ประกาศราคากลางโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Server
  1 10 downloads
  28/11/2017
  ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง
  1 9 downloads
  10/10/2017
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำการศึกษากำหนดมาตรฐานเพื่อเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ
  1 9 downloads
  18/09/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ผู้ชนะ และ เรื่องแร็พบอย
  1 10 downloads
  30/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ส.ค.ส.ฉบับสุดท้าย
  1 9 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ฟ้าสว่างที่รามคำแหง
  1 12 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง กระป๋องคนจน
  1 9 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง A Brief History of Dad
  1 10 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง 19 นาฬิกา
  1 8 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องน้ำเพชร และดินบันดาล
  1 12 downloads
  26/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องแทรคที่ 9
  1 10 downloads
  26/06/2017
  ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพลิเคชั่น
  1 10 downloads
  15/06/2017
  ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวิทยุ (ครั้งที่ 1)
  1 13 downloads
  26/05/2017
  ราคากลางงานจ้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ
  1 8 downloads
  22/05/2017
  ประกาศราคากลางจ้างจัดเวทีสื่อเพื่อสังคมสันติสุข (Media for Peace)
  1 8 downloads
  17/05/2017
  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
  1 10 downloads
  13/09/2016
  ราคากลางงานจ้างเหมาจัดงานจัดงานเปิดตัวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 11 downloads
  12/09/2016

   ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

   หัวข้อ
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับภูมิภาค ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   19/07/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   17/07/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายการพอดแคสต์ธรรมะสำหรับประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 1 download
   17/07/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก
   1 2 downloads
   17/07/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์สื่อสำหรับ เด็กปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   17/07/2024
   ประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใน ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   28/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความผูกผันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก
   1 4 downloads
   28/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   28/06/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 13 downloads
   24/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   20/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   19/06/2024
   ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวชุมชน (ปี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 17 downloads
   14/06/2024
   ประกาศประกาศผู้ชนะโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3
   1 16 downloads
   12/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 10 downloads
   05/06/2024
   ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   05/06/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 5 downloads
   30/05/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 7 downloads
   29/05/2024
   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 2 downloads
   29/05/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program: Advanced Level) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 4 downloads
   24/05/2024
   ประกาศเพื่อฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators
   1 5 downloads
   23/05/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 15 downloads
   15/05/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   14/05/2024
   ประกาศประกวดราคา จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน (สร้างสรรค์ไทยปี 3)
   1 10 downloads
   13/05/2024
   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   30/04/2024
   ประกาศประกวดราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   30/04/2024
   ประกาศเพื่อฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
   1 25 downloads
   29/04/2024
   ประกวดราคาจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program: Advanced Level) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 15 downloads
   26/04/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์วารสารวิชาการ TMF Journal ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 17 downloads
   17/04/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำโครงการพัฒนาและผลิตคู่มือตรวจสอบข้อมูลลวง Fact Check Handbook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 12 downloads
   09/04/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 40 downloads
   07/03/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระบบ GPPC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   01/03/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSM) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   28/02/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่ตราสัญลักษณ์และภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   23/02/2024
   ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   21/02/2024
   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   21/02/2024
   เช่าใช้บริการระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Cloud Server) เว็บไซต์มหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา (Virtual Exhibition Website) ประจำปีงบประมาณ 2567
   1 27 downloads
   09/02/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 18 downloads
   09/02/2024
   จ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC)
   1 26 downloads
   08/02/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานเป้าหมาย (TMF Linkage Center)
   1 20 downloads
   04/01/2024
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดอบรมการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาและสร้างแนวทางการเป็นสื่อผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 30 downloads
   26/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการงบประมาณ (E-budget)
   1 18 downloads
   21/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างให้บริการระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ประจำปี 2567
   1 20 downloads
   19/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อวิทยุ
   1 22 downloads
   18/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดูและระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการ บริหารจัดการ
   1 18 downloads
   12/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดประชุมเผยแพร่ภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาค ปี 2566
   1 18 downloads
   05/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำสาคดีเปิดโลกศิลปะร่วมสมัย
   1 21 downloads
   01/12/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มนสื่อสังคมออนไลน์
   1 19 downloads
   29/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
   1 21 downloads
   28/11/2023
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์
   1 24 downloads
   24/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
   1 21 downloads
   24/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประเมินสถานะองค์กรในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
   1 19 downloads
   20/11/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบและจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 20 downloads
   30/10/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566)
   1 26 downloads
   26/10/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนดิจิทัลสารสนเทศ
   1 19 downloads
   29/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่วนดิจิทัลสารสนเทศ
   1 18 downloads
   29/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านการบริการ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   1 18 downloads
   28/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายวนับสนุนการปฏิบัติงาน Co-Location NT Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1 20 downloads
   28/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายหลัก
   1 19 downloads
   27/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำ Payroll Outsourcing
   1 19 downloads
   26/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวิจัย
   1 18 downloads
   26/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   1 19 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Suit
   1 19 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อโปรแกรมเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเครื่องลูกข่าย(Managed Endpoint Detection and Respose)
   1 19 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
   1 18 downloads
   21/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Cloud Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 33 downloads
   19/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 0 download
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรองใช้กรณีฉุกเฉิน
   1 19 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าพื้นที่ว่างเครื่องเซิร์ฟเวิร์ฟ Co-Location Server บริการของ NT -IDC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1 20 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 18 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน
   1 25 downloads
   18/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   14/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   13/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   13/09/2023
   ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (Media Expert Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   13/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   06/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข้อมูลบิดเบือน (ข่าวลวง ข่าวปลอม) (Digital Investigation (Fact – Check) Training Program)
   1 28 downloads
   05/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาบทละครชุดเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   05/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   04/09/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   04/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   01/09/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุน ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2564 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   31/08/2023
   ประกวดราคาจ้างผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   31/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป๋็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   31/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   30/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   28/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   28/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (Media Expert Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   28/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจัดการงานโครงการ (PM) และระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการด้านงบประมาณ (E-budget) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   24/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ ระดับอุดมศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
   1 21 downloads
   24/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   24/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   22/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี 3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   22/08/2023
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023 และจ้างจัดเสวนางานวิชาการเชิงนวัตกรรม (Think tank) เพื่อยกระดับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2
   1 21 downloads
   21/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   21/08/2023
   ประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงาน จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรภายใน ระยะที่ 1 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   21/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1 18 downloads
   16/08/2023
   ประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   16/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   15/08/2023
   ประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 66 ถึง 18 ส.ค. 66
   1 19 downloads
   15/08/2023
   ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
   1 26 downloads
   11/08/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   10/08/2023
   ประกวดราคาจ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   08/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   04/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี
   1 19 downloads
   04/08/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   04/08/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
   1 36 downloads
   25/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อสารของสังคมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่เกี่ยวกับวาระสาธารณะและความสนใจร่วมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   25/07/2023
   ประกาศจ้างผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี ๓)
   1 49 downloads
   21/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   21/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   19/07/2023
   ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   19/07/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   17/07/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   14/07/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   14/07/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อสารของสังคมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่เกี่ยวกับวาระสาธารณะและความสนใจร่วมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   03/07/2023
   ประกวดราคาจ้างดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   28/06/2023
   ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   28/06/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   23/06/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   23/06/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   03/05/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
   1 44 downloads
   28/04/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   24/04/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 36 downloads
   18/04/2023
   ประกาศผู้ชนะโครงการ จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานโครงการสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
   1 27 downloads
   31/03/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   31/03/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 43 downloads
   28/02/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 46 downloads
   22/02/2023
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   22/02/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 60 downloads
   07/02/2023
   ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   07/02/2023
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2565
   1 50 downloads
   20/01/2023
   ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   28/12/2022
   ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   15/11/2022
   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 66 downloads
   15/11/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)
   1 42 downloads
   27/10/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 33 downloads
   18/10/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   11/10/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   05/10/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดงานเสวนาวิชาการ แถลงความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการการทำงานของเครือข่ายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 25 downloads
   26/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 97 downloads
   21/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 80 downloads
   20/09/2022
   ประกาศยกเลิกการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 29 downloads
   20/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาผลิตสื่อธรรมะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   19/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   19/09/2022
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 35 downloads
   16/09/2022
   ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อและการใช้สื่อ โดยวิธีคัดเลือก
   1 46 downloads
   16/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อ “วัฒนธรรมอาหารไทยท้องถิ่น” ส่งเสริม Soft Power ไทยสู่สากล โดยสู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่วีดิทัศน์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดประชุมออนไลน์เพื่อแนะนำการเขียนโครงการขอรับทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดการประชุมวิชาการ TMF Journal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 34 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   15/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุ่มประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   12/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   12/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสีขาวเยาวชนทันสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   09/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อธรรมะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 47 downloads
   09/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   09/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดแสดงผลงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
   1 45 downloads
   07/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำเรื่องเล่าการให้โอกาสคนพิการเข้าสู่สังคมการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   07/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 48 downloads
   07/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   06/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการของผู้ได้รับทุนสนับสนุนที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   06/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   06/09/2022
   ประการเชิญชวนจ้างโครงการจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภารกิจภายใต้แคมเปญ “Good Content Good Media For All สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   06/09/2022
   ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ “1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   06/09/2022
   ประกาศเชิญชวนจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ผ่านรายการโทรทัศน์
   1 51 downloads
   05/09/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตชุดสื่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อและพฤติกรรมการรับและใช้สื่อ เพื่อการเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การสื่อสารของสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   05/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   05/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   05/09/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   02/09/2022
   ประกาศเชิญชวนเช่าใช้งานเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน ๓๐ เครื่อง ระยะ ๓ ปี
   1 27 downloads
   30/08/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 40 downloads
   29/08/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 34 downloads
   29/08/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   25/08/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เพลงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   24/08/2022
   จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน
   1 0 download
   23/08/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม (Digital Investigation (Fact- Check) Training Program) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   02/08/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 0 download
   27/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   27/07/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   27/07/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   27/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   27/07/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
   1 37 downloads
   22/07/2022
   ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 63 downloads
   12/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   12/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับทุน, ผู้ผลิตสื่อ โดยวิธีคัดเลือก
   1 34 downloads
   12/07/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) โดยวิธีคัดเลือก
   1 38 downloads
   08/07/2022
   ประกาศประกวดราคา จ้างศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 88 downloads
   30/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 54 downloads
   30/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   29/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตเนื้อหาและเผยแพร่ภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   29/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   29/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 19 downloads
   29/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 61 downloads
   23/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   23/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 56 downloads
   10/06/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างเครือข่ายทางศาสนาเพื่อรณรงค์ ลดการประทุษวาจา (Hate Speech) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 56 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรผ่านตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดหาและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล (Knowledge Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานเป้าหมาย ระยะที่ ๒ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสวนาพัฒนาคลังความคิด ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการพัฒนาองค์กร (Think Tank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   10/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
   1 40 downloads
   07/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   07/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   06/06/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดำเนินการต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์อู่ข้าว (Hub of The Rice Profile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   30/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   27/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำบันทึก “50 วิถีแห่งนักเขียนไทย ตามรอยแห่งความคิดคำนึง” (50 Paths of Thai Writers : Reflection Tracing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 40 downloads
   23/05/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   18/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมนักวิจัย TMF Journal กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 33 downloads
   17/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 50 downloads
   12/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 28 downloads
   12/05/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   03/05/2022
   ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   28/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อการให้บริการของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   26/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสารคดีสั้นสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 40 downloads
   26/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างศึกษา วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 26 downloads
   25/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 30 downloads
   20/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชิ้นงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 32 downloads
   18/04/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
   1 43 downloads
   18/04/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 83 downloads
   18/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
   1 23 downloads
   12/04/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   12/04/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบรูปเล่ม และจัดพิมพ์วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 26 downloads
   23/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดงานมอบรางวัลสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   23/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 61 downloads
   16/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   11/03/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   09/03/2022
   ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
   1 20 downloads
   28/02/2022
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 61 downloads
   15/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเยาวชน ผ่านการ์ตูน อิงประวัติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   14/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ผ่านรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีเชิงวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   14/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่ตราสัญลักษณ์และภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   14/02/2022
   การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด A4 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
   1 28 downloads
   08/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดงานเสวนาออนไลน์ Grants for Change 2022 เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุนปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   07/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   01/02/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   26/01/2022
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
   1 37 downloads
   20/01/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   20/01/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 33 downloads
   18/01/2022
   ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   04/01/2022
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 46 downloads
   29/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   24/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 54 downloads
   23/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ และด้านการบริหารโครงการเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 28 downloads
   17/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์และถอดบทเรียนผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก
   1 53 downloads
   14/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำเพลง เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   08/12/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 34 downloads
   02/12/2021
   ประกาศยกเลิกการจ้างศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อของช่วงวัยเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวิธี คัดเลือก
   1 28 downloads
   22/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 27 downloads
   22/11/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   17/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก และเยาวชนภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   12/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีคัดเลือก
   1 34 downloads
   12/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe Suit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   11/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 38 downloads
   09/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   09/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   09/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ที่มีขนาดงบประมาณเกิน 2,500,000 บาท ขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 38 downloads
   08/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาแผนงานพัฒนาช่องทางสื่อวิทยุสาธารณะต้นแบบ โดยวิธีคัดเลือก
   1 32 downloads
   05/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านการบริการ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางด้าน การใช้งานระบบสารสนเทศ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   03/11/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเผยแพร่รายการเล่าสื่อกันฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   27/10/2021
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
   1 205 downloads
   26/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 44 downloads
   25/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   20/10/2021
   ประกาศประชาพิจารณ์ งานจ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นระยะเวลา 3 วัน ทำการ
   1 25 downloads
   20/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 42 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 37 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 22 downloads
   19/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   19/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 109 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตสำรองใช้กรณีเหตุฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   19/10/2021
   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ในงานจัดจ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2564
   1 40 downloads
   19/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   14/10/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 59 downloads
   11/10/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 40 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการพ่นฆ่าเชื้อโรคปรับสภาพอากาศในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 20 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำ Payroll Outsourcing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   30/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   29/09/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   29/09/2021
   ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 21 downloads
   29/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 21 downloads
   29/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 52 downloads
   29/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 33 downloads
   28/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 28 downloads
   22/09/2021
   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 49 downloads
   21/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 26 downloads
   21/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   21/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 27 downloads
   21/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 36 downloads
   21/09/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 30 downloads
   20/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 44 downloads
   20/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 45 downloads
   20/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 32 downloads
   16/09/2021
   ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
   1 79 downloads
   15/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 54 downloads
   15/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 31 downloads
   09/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 34 downloads
   09/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 39 downloads
   09/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 60 downloads
   09/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 51 downloads
   09/09/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
   1 42 downloads
   07/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 29 downloads
   02/09/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 118 downloads
   23/08/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   1 36 downloads
   05/08/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   1 32 downloads
   05/08/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 73 downloads
   22/07/2021
   ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
   1 40 downloads
   02/07/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
   1 125 downloads
   30/06/2021
   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 50 downloads
   25/06/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 41 downloads
   21/06/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 74 downloads
   10/06/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 40 downloads
   07/06/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 94 downloads
   31/05/2021
   ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   1 35 downloads
   24/05/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนนโนบาย แผนและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก
   1 55 downloads
   24/05/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 87 downloads
   13/05/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ไทยแลนด์ New Normal
   1 79 downloads
   12/05/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 73 downloads
   29/04/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server โดยวิธีคัดเลือก
   1 46 downloads
   29/04/2021
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
   1 69 downloads
   26/04/2021
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
   1 21 downloads
   02/04/2021
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
   1 25 downloads
   05/03/2021
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 27 downloads
   04/03/2021
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับรถยนต์
   1 39 downloads
   08/01/2021
   ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
   1 25 downloads
   05/11/2020
   ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 29 downloads
   05/11/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการประชุมแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   18/09/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 22 downloads
   18/09/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   18/08/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   30/07/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 23 downloads
   30/06/2020
   ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
   1 21 downloads
   24/06/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบฯ
   1 22 downloads
   31/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อโครงการความรู้จากแพทย์สู้โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 24 downloads
   28/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการผลิตสารคดีสั้น อสม. ฮีโร่เงียบ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 25 downloads
   28/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ Covid-19 (Social distancing)
   1 21 downloads
   27/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการรณรงค์ต้านโควิด19 (เน้นวินัยและสนับสนุนมาตรการของรัฐ) New Normal
   1 23 downloads
   27/05/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ ในการจัดทำหลักเกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน
   1 28 downloads
   12/04/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ
   1 25 downloads
   12/04/2020
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการนิทานต้านโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   1 26 downloads
   12/04/2020
   ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   16/03/2020
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 20 downloads
   31/01/2020
   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 25 downloads
   07/11/2019
   ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 23 downloads
   31/10/2019
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 5 รายการ
   1 20 downloads
   30/10/2019
   ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 23 downloads
   18/10/2019
   ประกาศคณะกรรมการจ้างจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 21 downloads
   24/09/2019
   ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 21 downloads
   03/09/2019
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
   1 23 downloads
   29/08/2019
   ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 23 downloads
   23/05/2019
   ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
   1 24 downloads
   13/05/2019
   ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   12/04/2019
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   1 20 downloads
   04/04/2019
   ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   1 22 downloads
   05/03/2019
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง
   1 20 downloads
   15/08/2018
   ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   1 24 downloads
   11/06/2018
   ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง