เลือกหน้า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 6 downloads
22/09/2564
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 download
21/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 download
21/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 3 downloads
21/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
21/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 7 downloads
21/09/2564
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 7 downloads
20/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 14 downloads
20/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 21 downloads
20/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 4 downloads
16/09/2564
ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
1 27 downloads
15/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 33 downloads
15/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 11 downloads
09/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 11 downloads
09/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 18 downloads
09/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 39 downloads
09/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 21 downloads
09/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 9 downloads
07/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 8 downloads
02/09/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 87 downloads
23/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
1 12 downloads
05/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
1 11 downloads
05/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 42 downloads
22/07/2564
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
1 20 downloads
02/07/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
1 89 downloads
30/06/2564
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 30 downloads
25/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 20 downloads
21/06/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 42 downloads
10/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 17 downloads
07/06/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 68 downloads
31/05/2564
ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
1 9 downloads
24/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนนโนบาย แผนและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก
1 34 downloads
24/05/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 65 downloads
13/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ไทยแลนด์ New Normal
1 52 downloads
12/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 51 downloads
29/04/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server โดยวิธีคัดเลือก
1 18 downloads
29/04/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 46 downloads
26/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
1 1 download
02/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
1 2 downloads
05/03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
04/03/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับรถยนต์
1 17 downloads
08/01/2564
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 3 downloads
05/11/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 6 downloads
05/11/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 23 downloads
29/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการประชุมแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
18/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 1 download
18/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
30/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 3 downloads
30/06/2563
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
1 1 download
24/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบฯ
1 2 downloads
31/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อโครงการความรู้จากแพทย์สู้โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 4 downloads
28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการผลิตสารคดีสั้น อสม. ฮีโร่เงียบ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 3 downloads
28/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ Covid-19 (Social distancing)
1 1 download
27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการรณรงค์ต้านโควิด19 (เน้นวินัยและสนับสนุนมาตรการของรัฐ) New Normal
1 1 download
27/05/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ ในการจัดทำหลักเกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน
1 8 downloads
12/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ
1 5 downloads
12/04/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการนิทานต้านโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 6 downloads
12/04/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
16/03/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
07/11/2562
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 1 download
31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 5 รายการ
1 0 download
30/10/2562
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
18/10/2562
ประกาศคณะกรรมการจ้างจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 0 download
24/09/2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
03/09/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
1 1 download
29/08/2562
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 3 downloads
23/05/2562
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 0 download
13/05/2562
ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
12/04/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 0 download
04/04/2562
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 0 download
05/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง
1 0 download
15/08/2561
ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
11/06/2561
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 1 download
30/05/2561
ประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2561
1 1 download
09/05/2561
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
1 24 downloads
12/04/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 15 downloads
12/04/2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 6 downloads
12/04/2561
ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
1 0 download
26/12/2560
สอบราคาจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น
1 9 downloads
29/06/2560

ประกาศราคากลาง

หัวข้อ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 download
21/09/2564
ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 2 downloads
21/09/2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
1 download
21/09/2564
ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
1 download
21/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
1 13 downloads
20/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน
1 10 downloads
20/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
16/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
1 10 downloads
15/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
1 6 downloads
15/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 13 downloads
09/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 8 downloads
09/09/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 16 downloads
09/09/2564
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
1 6 downloads
02/09/2564
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ
1 9 downloads
23/08/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 24 downloads
23/07/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 23 downloads
17/06/2564
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 25 downloads
08/03/2564
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
01/02/2564
ประกาศราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 10 downloads
21/01/2564
ประกาศราคากลาง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 4 downloads
11/01/2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server
1 7 downloads
08/12/2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 10 downloads
19/10/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำโครงการแผนงานจัดจ้างวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
1 6 downloads
30/09/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 2 downloads
25/09/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 4 downloads
25/09/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์
1 2 downloads
24/09/2563
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1 download
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
1 1 download
17/09/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน
1 4 downloads
11/09/2563
ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
1 2 downloads
24/06/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
1 2 downloads
05/03/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
1 5 downloads
04/03/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
1 0 download
16/01/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
1 1 download
07/01/2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
1 0 download
23/12/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating)
1 0 download
23/12/2562
ประกาศราคากลาง งานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน
1 0 download
31/10/2562
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 0 download
22/10/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
1 1 download
09/10/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน Granting ระยะที่ 3
1 0 download
09/10/2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage)
1 0 download
29/08/2562
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
1 0 download
18/06/2562
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
1 0 download
13/05/2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
30/04/2562
ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
1 0 download
24/04/2562
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 7 downloads
16/04/2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News
1 0 download
26/03/2562
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพัฒนาระบบ E-office สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
12/03/2562
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562
1 0 download
08/03/2562
ราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1 1 download
21/12/2561
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 0 download
21/11/2561
ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อสารคดีสั้นและออกอากาศสารคดีสั้น จำนวน 8 ตอนขึ้นไป ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที
1 1 download
01/11/2561
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
1 0 download
12/10/2561
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
1 1 download
12/07/2561
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
1 0 download
29/06/2561
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
1 0 download
14/06/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคใต้
1 0 download
05/06/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561
1 0 download
25/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ
1 0 download
24/05/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
1 0 download
16/05/2561
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 0 download
16/05/2561
ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
1 0 download
11/05/2561
ประกาศราคากลาง งานจ้างวิจัย นิเวศสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการวิจัย นิเวศสื่อ
1 8 downloads
16/04/2561
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 0 download
29/03/2561
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ
1 0 download
19/03/2561
ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2560
1 0 download
09/03/2561
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านกราฟิกและงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
1 0 download
28/02/2561
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
1 0 download
27/02/2561
ราคากลาง จ้างสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
1 1 download
09/02/2561
ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงิน
1 0 download
08/02/2561
ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย
1 0 download
08/02/2561
ราคากลางจ้างจัดเวทีประชุมภาคเครือข่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
26/01/2561
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานพัสดุ
1 0 download
24/01/2561
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อฯ ท้ายรายการ
1 0 download
15/01/2561
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดเวทีระดมพลคนสร้างสรรค์สื่อ เพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
1 0 download
10/01/2561
ราคากลางจ้างจัดเวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์
1 0 download
08/01/2561
ราคากลาง โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
12/12/2560
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไมโครโฟนพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด)
1 0 download
08/12/2560
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1
1 0 download
08/12/2560
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ
1 0 download
08/12/2560
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ
1 0 download
06/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
01/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Server
1 0 download
28/11/2560
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง
1 0 download
10/10/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำการศึกษากำหนดมาตรฐานเพื่อเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ
1 0 download
18/09/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ผู้ชนะ และ เรื่องแร็พบอย
1 0 download
30/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ส.ค.ส.ฉบับสุดท้าย
1 0 download
27/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ฟ้าสว่างที่รามคำแหง
1 0 download
27/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง กระป๋องคนจน
1 0 download
27/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง A Brief History of Dad
1 0 download
27/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง 19 นาฬิกา
1 0 download
27/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องน้ำเพชร และดินบันดาล
1 0 download
26/06/2560
ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องแทรคที่ 9
1 0 download
26/06/2560
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพลิเคชั่น
1 0 download
15/06/2560
ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวิทยุ (ครั้งที่ 1)
1 2 downloads
26/05/2560
ราคากลางงานจ้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ
1 0 download
22/05/2560
ประกาศราคากลางจ้างจัดเวทีสื่อเพื่อสังคมสันติสุข (Media for Peace)
1 0 download
17/05/2560
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
1 1 download
13/09/2559
ราคากลางงานจ้างเหมาจัดงานจัดงานเปิดตัวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
12/09/2559

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 เรื่อง
1 13 downloads
20/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง
1 31 downloads
09/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เรื่อง
1 118 downloads
09/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
1 29 downloads
09/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 25 downloads
23/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาพัฒนาแนวทางและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
1 19 downloads
22/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 12 downloads
15/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ
1 0 download
15/07/2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 11 downloads
09/06/2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดงานยกย่องเชิดเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 38 downloads
21/05/2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 31 downloads
31/03/2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 14 downloads
03/03/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 13 downloads
14/01/2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 4 downloads
07/01/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server
1 6 downloads
14/12/2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 4 downloads
04/11/2563
แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(1,000,000 บาท)
1 6 downloads
30/09/2563
แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (900,000 บาท)
1 4 downloads
30/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผนงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
1 2 downloads
30/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
29/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 5 downloads
28/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1 download
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
1 2 downloads
18/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
18/09/2563
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 3 downloads
04/09/2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 1 download
13/05/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
1 5 downloads
12/04/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
1 3 downloads
09/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
1 1 download
21/01/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม
1 1 download
21/01/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
1 2 downloads
17/01/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1 download
09/01/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 1 download
24/10/2562
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 1 download
22/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
1 2 downloads
11/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 2 downloads
14/05/2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 4 downloads
12/04/2562
ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
1 4 downloads
12/04/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 3 downloads
12/04/2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 1 download
01/10/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
1 1 download
03/08/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
1 3 downloads
11/07/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
1 1 download
15/06/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคใต้
1 1 download
11/06/2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 2 downloads
21/05/2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
1 1 download
21/05/2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
1 2 downloads
02/04/2561
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 3 downloads
09/03/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
1 1 download
28/02/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 2 downloads
19/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
1 9 downloads
09/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 3 downloads
04/12/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 3 downloads
12/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 2 downloads
08/09/2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

หัวข้อ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
1 6 downloads
05/08/2564
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
1 6 downloads
01/07/2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 14 downloads
11/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
1 38 downloads
07/05/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
1 1 download
01/04/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1 2 downloads
01/03/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
1 1 download
05/01/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
1 1 download
03/12/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
1 3 downloads
02/11/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
1 2 downloads
01/10/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
1 5 downloads
01/09/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
1 5 downloads
01/08/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
1 4 downloads
01/07/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/06/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/05/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
1 1 download
01/04/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
1 1 download
01/03/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
1 2 downloads
03/02/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
1 2 downloads
01/02/2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
1 0 download
01/01/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
1 0 download
01/01/2563
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
1 0 download
01/12/2562
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
1 0 download
01/11/2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

หัวข้อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
1 21 downloads
24/03/2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
1 7 downloads
08/10/2562
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th