เลือกหน้า

ผลงานเด่น

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนคนทำสื่อจากทั่วประเทศ ให้สามารถผลิตสื่อที่ดีและมีคุณภาพ เป็นผลงานที่มีเนื้อหาหลากหลายเพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้เข้าถึง เข้าใจ ใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นความเข้าใจที่มีร่วมกันในสังคม กองทุนมุ่งมั่นทำหน้าที่สร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้เกิดสื่อที่ดีไปสร้างสรรค์สังคม

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,341,506

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]