เลือกหน้า

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหาร ระดับสูง (Leadership Network Progran: L-NET) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและ เครือข่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การอบรมประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิด การบริหารจัดการร่วมสมัย (CEO Contemporary Management) การสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (CEO Branding and Effective Communication) การบริหารประสบการณ์ ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CEO Creative and Technology Trajectories) และศาสตร์ชะลอวัยและการบริหารสุขภาพแบบองค์รวม (CEO Holistic Health and Sustainable Wellness) การศึกษาอบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าว หรือหากท่านเห็นว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน ขอให้ท่านส่งผู้บริหารในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมอบรมฯ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์