เลือกหน้า

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พระชนมพรรษา 90 พรรษา สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี ต่อกิจการสภากาชาดไทย จึงกำหนดจัด โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ที่มีจิตอาสามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของ สภากาชาดไทย และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านจิตอาสากับสภากาขาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีภารกิจ ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภากาชาดไทยจัดขึ้น

ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุน โครงการฯ ดังกล่าวโดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการฯด้วย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครทางออนไลน์หรือสแกน QR Code

https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7  รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคมนี้