เลือกหน้า

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล  หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรี่ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้จากเว็บไซต์กองตรวจราชการ ww.m culture go.th/evaluate หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด “ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”