เลือกหน้า

ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 จึงขอเชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของเลขาธิการคุรุสภา ที่ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วและเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์และ   ไม่เกิน 65 ปี และ 3) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของคุรุสภาตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  และ (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกำหนด

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1) ใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3) สำเนาทะเบียนบ้าน  4) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาในระดับชั้นปริญญาทุกระดับ  5) สำเนาเอกสารการฝึกอบรมที่สำคัญ  6) ประวัติ (Curriculum Vitae/Resume) เพิ่มเติม (ถ้ามี)  7) ผลงานการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ 8) เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และวิสัยทัศน์ด้านวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ นโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  (ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 และใช้ตัวอักษร  Th SarabanPSK ขนาด 16 พอยท์)  โดยนำเอกสารทั้งหมดจัดทำเป็นรูปเล่ม เป็นต้นฉบับ จำนวน 1 เล่ม และสำเนา จำนวน 14 เล่ม รวมทั้งหมด 15 เล่ม  และผู้สมัครต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารที่เป็นสำเนาทุกหน้า  หากจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับไว้พิจารณา

การพิจารณาคัดเลือก ให้คณะอนุกรรมการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัครของผู้สมัครและเอกสารหลักฐาน ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และดำเนินการสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ ตามวันและเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย 1) ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  30 คะแนน  2) ความประพฤติและประวัติการทำงาน 30 คะแนน และ 3) แนวคิดและวิสัยทัศน์ 40 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา จำนวนไม่เกิน 2 เท่าต่อหนึ่งอัตรา พร้อมเหตุผลประกอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา

ทั้งนี้ คณะกรรมการคุรุสภาสงวนสิทธิยกเลิกการสรรหา เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาได้ตามที่เห็นสมควร และสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการสรรหา ในกรณีที่มีปัญหาในกระบวนการคัดเลือก หรือมีจำนวนผู้สมัครน้อยราย หรือในกรณีที่มีการคัดกรองแล้วแต่ไม่มีผู้สมัครรายใดมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และให้ดำเนินการสรรหาใหม่

หากยกเลิกการสรรหาหรือการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาตามที่กำหนดไว้ ผู้สมัครจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุรุสภาให้ถือเป็นที่สุด

ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ จำนวน 2 วิธี ได้แก่ ยื่นด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งมาที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา” โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือติดต่อขอใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร. 0 2280 6676 หรือ 0 2280 1729