เลือกหน้า

(24 กันยายน 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” และ Concept Idea จุดประกายความคิดชวนยื่นขอทุนผลิตสื่อกับกองทุน ที่กำลังจะเปิดให้ยื่นในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ www.thaimediafund.or.th 

 

ดร.ธนกร กล่าวว่า ภารกิจหลักที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการมาโดยตลอดคือการสนับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เป้าหมายสำคัญในการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป กองทุนสื่อ เป็นของทุกคน ภารกิจของกองทุนจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ บรรยายหัวข้อ “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” แนะนำทุนในประเภทต่างๆ กรอบระยะเวลาและกระบวนการพิจารณา

 

โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ  ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How  สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณโดยจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

 

โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท หรือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
  2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด
  3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

 

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– นายประสาน อิงคนันท์ ผู้รับทุนโครงการ The O I(dol) พลังบันดาลใจวัย O ปี 2564

– ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน ผู้รับทุนโครงการ Metaverse กับ สุขภาพจิต ปี 2565

– นายดนัย โชติแสง ผู้รับทุนโครงการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และผลิตสื่อปลอดภัยในภาคตะวันออก ปี 2563

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 65 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw

ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-273-0116-9

และ Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์