เลือกหน้า

(21 กันยายน 2566)
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

ผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และอาหารจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ได้ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารของทั้ง2 หน่วยงาน ร่วมเป็นพยาน

ทั้งนี้ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ และอาหารจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่การยกระดับการท่องเที่ยว ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

พัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า
ภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้
ต่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการให้ไปสู่สากลได้

รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ช่วยพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การทำให้คนเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นวัคซีนอย่างดีที่จะช่วยอนุรักษ์ และ รักษาชุมชนท้องถิ่นได้

‘วันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ให้กับสังคมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ให้ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างอย่างทั่วถึง’

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ 2 หน่วยงานได้ร่วมมือกัน
โครงการสนับสนุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

การเผยแพร่องค์ความรู้การให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นโอกาสดีที่จะร่วมสนับสนุนเผยแพร่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และไปสู่สาธารณชน บนฐานการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

‘ความร่วมมือนี้ เป็นก้าวแรกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Soft Power ทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน’

อย่างไรก็ตาม นายชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และ นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ร่วมลงนามเป็นพยานใน MOU ด้วย