เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน และปิดรับข้อเสนอไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอของบประมาณจำนวน 167 โครงการ ในวงเงิน 309,996,170.70 บาท โดยแบ่งตามประเภทผู้ยื่นข้อเสนอ

  • บุคคลธรรมดา 108 โครงการ
  • นิติบุคคล (สถานศึกษา, มูลนิธิ, สมาคม) 46 โครงการ
  • องค์กรสาธารณประโยชน์ 6 โครงการ
  • นิติบุคคลเอกชน 7 โครงการ