เลือกหน้า

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แนวคิด

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อ ของประเทศที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลง (disrupt) อย่างรวดเร็ว  กองทุนฯ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา การจัดกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนองานโครงการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ หรือผู้ผลิตสื่อ หรือผู้ที่สนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อที่ดี ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมถึงการรู้เทคนิคในการเขียนโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสื่อ หรือผู้ผลิตสื่อ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 • เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการสื่อ และผู้ผลิตสื่อ
 • กลุ่มองค์กร หรือ ประชาชนทั่วไป ที่สนใจการสร้างเนื้อหาสื่อที่สร้างสรรค์
 • ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)

เนื้อหาหลักสูตร

 • บทบาทของสื่อและผลกระทบทางสังคม
 • สภาพการเปลี่ยนแปลงของสื่อ กับบทบาทของสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
 • ประสบการณ์ และบทบาทการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • กฎหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและจริยธรรมในการผลิตสื่อ
 • สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen
 • สะท้อนไอเดีย (Idea Reflection)
 • ประสบการณ์การสร้างสื่อสร้างสรรค์ให้โดนใจ
 • เล่าเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย มีพลัง และสร้างสรรค์
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคม
 • Pitching for Changing 

ระยะเวลาในการอบรม 

จำนวน 2 วัน

 • ภาคเหนือ                            2-3 กันยายน 2564
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   9-10 กันยายน 2564
 • ภาคใต้                                 13-14 กันยายน 2564
 • ภาคตะวันออก                     27-28 กันยายน 2564
 • ภาคกลาง                            7-8 ตุลาคม 2564

วิธีการสมัคร

 • สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่าน QR CODE พร้อมโครงการพอสังเขป โดยกองทุนฯ จะทำการคัดเลือกโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมเข้าร่วมอบรม
 • ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผ่าน Facebook Fanpage และ เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งผลการคัดเลือกอีกครั้ง