เลือกหน้า

(11 พ.ย. 65) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF) โดย นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ Korea Creative Content Agency (KOCCA) โดย Mr. Hyun-rae Jo, CEO & President, Korea Creative Content Agency ณ 35 Gyoyuk gil, Naju-si 58217, Jeollanam-do, the Republic of Korea กำหนดระยะเวลาในการร่วมมือ 3 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิต เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อ การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน
  • เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลงานของ TMF และ KOCCA และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ TMF และ KOCCA เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ รวมถึงประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การเข้าถึง และใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือและมาเยี่ยมชมตามคำเชิญครั้งนี้ เกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไอเดีย ความทันสมัย มาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อีกด้วย