เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานเสวนาวิชาการสัญจร 5 ภูมิภาค หัวข้อ “TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” 

เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับกองทุน ถือเป็นการพัฒนาสังคม พัฒนาเด็ก สร้างอนาคตของชาติต่อไป 

โดยเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้สัญจรลงพื้นที่ ทั้งภาคใต้-นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-อุบลราชธานี และภาคตะวันออก-ชลบุรี 

ซึ่งการสัญจรดังกล่าว ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานและทำกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนได้เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลไปยังภาคีเครือข่ายทั่วประเทศต่อไป