เลือกหน้า

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2564 “TMF Public Hearing : Grants For Change 2021

โดย รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงาน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และตอบข้อซักถาม 

ทั้งนี้ เนื้อหาจากผู้เข้าร่วมเสวนาที่สะท้อนมา ข้อเสนอให้พิจารณาเชิงพื้นที่ เป็นอีก 1 ประเด็น ในการจัดสรรทุนปี 64 ด้วย รวมถึงสะท้อนภาพรวมการจัดการทุนที่อยากเห็น ทั้งความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่าย ที่ให้เห็นภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนในการที่จะร่วมสร้างเพื่อให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กระจายในวงกว้าง