เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานกองทุนฯ พร้อมเดินหน้าทำสัญญาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ทันที และไม่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) กองทุนได้เผยแพร่ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 โดยมีจำนวนผู้รับสมัครขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนมากถึง 939 โครงการ ยอดการยื่นขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งสิ้นกว่า 4,023 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

 • ประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท จำนวน 470 โครงการ
  ยอดเงินรวม 1,591 ล้านบาท
 • ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินไม่เกิน 170 ล้านบาท จำนวน 455 โครงการ
  ยอดเงินรวม 2,372 ล้านบาท
 • ประเภทความร่วมมือ วงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท จำนวน 14 โครงการ
  ยอดเงินรวม 58 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กระบวนการยื่นสมัครขอรับทุน มีการเปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง ของคณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกองทุน เพื่อทำการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และสามารถประกาศผลได้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นี้

โดยผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทุนจำนวน
103 โครงการ วงเงิน 270,182,000 บาท  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 

 1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำนวน 39 โครงการ รวม 89,988,000 บาท
 2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 57 โครงการ
  รวม 158,194,000 บาท
 3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 7 โครงการ
  รวม 22,000,000 บาท

แบ่งเป็น  บุคคลธรรมดาจำนวน 29 โครงการ  คิดเป็น 28.16 % โครงการ
งบประมาณ
47,431,900 บาท และคิดเป็น 17.56 % งบประมาณ

องค์กรเอกชนจำนวน (ไม่แสวงหาผลกำไร) 12 โครงการ  คิดเป็น 11.65 % โครงการ
งบประมาณ
31,735,000 บาท และคิดเป็น 11.75 % งบประมาณ

สถานศึกษาของรัฐจำนวน 11 โครงการ คิดเป็น 10.68 % โครงการ
งบประมาณ
29,673,000 บาท และคิดเป็น 10.98 % งบประมาณ

และนิติบุคคลจำนวน 51 โครงการ คิดเป็น 49.51 % โครงการ
งบประมาณ 161
,342,100 บาท  และคิดเป็น 59.72 % งบประมาณ

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
จะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เพื่อให้มาทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์กำหนดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกโครงการ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ขออย่าเพิ่งท้อถอยหรือหมดกำลังใจและขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการอีกในครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยว่าโครงการของคนไม่ผ่านเพราะเหตุใดสามารถเข้าไปดูข้อมูล
ที่สำนักงานกองทุนได้ ซึ่งสำนักงานยินดีที่จะให้ข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัย

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานกองทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการและเตรียมการทำสัญญาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ทันที และไม่ให้กระทบต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งสำนักงานได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว

 

โดยรายละเอียดจำแนกรายโครงการของผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถเข้าไปดูได้ในเว็ปไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามลิ้งค์ https://www.thaimediafund.or.th/download/tmf-project-2566/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-273-0116