เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรรมการฯ 8 ด้าน 9 คน ดังนี้

 1. ด้านกฎหมาย 1 ค
 2. ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 ค
 3. ด้านการศึกษา 1 ค
 4. ด้านสุขภาพจิต 1 ค
 5. ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ 1 ค
 6. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1 ค
 7. ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 1 ค
 8. ด้านสื่อสารมวลชน 2 ค

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 27 มกราคม 2565

ช่องทางการรับสมัคร

 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) ชั้น 6 อาคารเอ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ หน่วยงาน 1 คน ยื่นแบบคำขอเสนอชื่อสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (PDF) 
 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (PDF)
 3. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (PDF)
 4. ใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Word)
 5. คำขอเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม (PDF)
 6. คำขอเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม (Word)
 7. หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (PDF)
 8. หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Word)