เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายสกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทุกประเภท ที่มีเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันส่งเสริมให้มีผลงานวรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม , สนับสนุนนักเขียน กวี และนักแปล ในการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรม ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง , พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม

ทั้งนี้ ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ , ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และนางสาวมณสิการ รามจันทร์ ,นายธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ต่างได้ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณร่วมกัน

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการเข้าถึงความรู้และผลงานวรรณกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อไปอีกด้วย