เลือกหน้า

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ รศ.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อจ.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งผสานเข้ากับรายวิชาของทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

โดยจะเป็นหลักสูตรนำร่องเพื่อหล่อหลอมองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
เพื่อเป็นต้นทุนและภูมิคุ้มกันในการช่วยปัองกันปัญหาที่มีสาเหตุมาจากสื่อ และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์สำหรับสังคมไทย

ซึ่งในหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (E-book) ประกอบด้วย 1) นิยามและคุณลักษณะของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 2) องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 3) ผลกระทบของสื่อต่อสังคม และ 4) ข้อควรรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์ ในการเข้าถึงความรู้ที่เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จนสามารถบรรจุเป็นหลักสูตรรายวิชาหลักได้ในอนาคต