เลือกหน้า

คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดจัดอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ระหว่าง วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์  ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  ดร.ตรี บุญเจือ รองประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมให้เกียรติเปิดงานร่วมกัน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการสัมมนาและกิจกรรม Workshop  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเตรียมความพร้อมในยุค Digital disruption ให้แก่ผู้ร่วมงานจากหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

  • การรู้เท่าทันสื่อกับการตื่นรู้ของพลเมืองดิจิทัล Media Literacy for Active Citizen

โดย นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย , รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล, รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, ศ.กิตติคุณ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

  • การเฝ้าระวังสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล Media Surveillance for Good Digital Society โดย ผศ.สุปราณี  วัฒนสิน, ผศ.ดร.นันธิดา จันทรางศุ ,นางรัตนากร ทองสำราญ
  • 8 ทักษะ ความฉลาดทางดิจิทัล Digital Intelligence Quotient โดย ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 

ทั้งนี้ ยังมีการเผยแพร่คู่มือฉบับพิเศษ ที่มีเนื้อหาชวนติดตามของครอบครัวนกฟ้า และคอยสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ “คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อเป็น เน้นสื่อดี ตัดวิถีสื่อร้าย กับครอบครัวนกฟ้า”ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองทุนสื่อ  https://www.thaimediafund.or.th/download/mediasurveillance