เลือกหน้า

(22 กุมภาพันธ์ 2565) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข เป็นประธานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฯ พร้อมด้วย นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย รศ.พนา ทองมีอาคม และผศ.วรัชญ์ ครุจิต ที่ปรึกษาโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณาผลงานสื่อที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก รวมทั้งสิ้น 141 ผลงาน จาก 10 ประเภทสื่อ

โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 เเห่งจากทั่วประเทศ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดใช้สื่อเป็น เน้นสื่อดี ตัดวิถีสื่อร้าย