เลือกหน้า

(23 ก.พ. 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า หลังจากเปิดโอกาส ให้ผู้สมัคร ขอรับทุนประจำปี 65 ผ่านระบบออนไลน์ และปิดรับสมัครไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 65 เวลา 16.30 น.

มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 746 โครงการ ยอดเงินรวม 3,053 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทดังนี้

  • ประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท จำนวน 371  โครงการ ยอดเงินรวม 1,183 ล้านบาท
  • ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท จำนวน 368 โครงการ ยอดเงินรวม 1,815 ล้านบาท
  • ประเภทความร่วมมือ วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ ยอดเงินรวม 54 ล้านบาท

โดย ดร.ธนกร ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2565

กระบวนการต่อจากนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีขั้นตอนการพิจารณาทุนหลังจากปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด ดังนี้

1) สำนักงานกองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร โดยใช้ระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากปีนี้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอทุนใหม่

2) กรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการพิจารณาเบื้องต้น โดยมีรายละเอียด

2.1 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา

2.2 อนุกรรมการกลั่นกรองฯ และพัฒนาโครงการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะทำงานจำนวน 5-8 คณะ ทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการเบื้องต้น

2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมควรได้รับทุนเสนอต่ออนุกรรมการบริหารฯ

3) อนุกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

4) เสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบ ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป

โดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนได้ในช่วงปลายเดือน เมษายน 2565

ดร.ธนกร กล่าวอีกว่า ในกระบวนการพิจารณาอาจจะมีการเชิญให้ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม ไปนำเสนอต่อกองทุน จึงขอให้ทุกโครงการเตรียมตัวให้พร้อม และที่สำคัญต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในงานประเภทต่าง ๆ ที่ผู้เสนอโครงการนำมาใช้ ขอให้ใช้งานที่มาจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองจริง ๆ กรณีต้องใช้งานผู้อื่นต้องตรวจสอบที่มาและความยินยอมให้ชัดเจนด้วย

ติดตามการประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมฯ ทาง www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์