เลือกหน้า

(21 กุมภาพันธ์ 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ TMF Level up กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับ อัพสกิล สร้างทักษะการผลิต และสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับวิทยากรแถวหน้า

ทั้งนายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE, คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น และตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมเรเนซอง ราชประสงค์

นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น การสร้างทักษะการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศจึงมีความสำคัญมาก กองทุนสื่อจึงดำเนินการจัดทำโครงการ TMF LEVEL UP: NEW MEDIA NEW ERA เพิ่มทักษะสร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์ เท่าทันโลก มุ่งหวังให้น้อง ๆ เยาวชน นิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ เกิดทักษะในการคิด การเล่าเรื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมได้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการได้มีกระแสตอบรับและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ร่วมโครงการ ที่อยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม รวมถึงอยากหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์งานในโอกาสต่อ ๆ ไป

 

นอกจากนั้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจัดให้มีการต่อยอดโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตคลิปสั้นเพื่อถ่ายทอด โดยมีผู้เข้าร่วมส่งคลิปสื่อสร้างสรรค์จากหลากหลายสถาบันและหลากหลายภูมิภาค

ซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 5 ผลงาน และ ประกาศผลการประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ตามลำดับดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อย่าลองเลย โดย นายนายเปรม ตรีอุดม นางสาวอมลวรรณ เชตุพันธุ์ นางสาวพรชิตา ปั้นเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 • รางวัลรองอันดับ 1 ผลงาน My Media สื่อของฉัน สร้างสรรค์สังคม โดย นางสาวจิราพร สังข์ทอง นายศักย์รพี วิจิตรพันธ์ นายณัฐพล เจือสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • รางวัลรองอันดับ 2 ผลงาน ตะลอนทัวร์ท่องเที่ยว โดย นายอาทิตย์ บุญลือ นางสาวทัศพร     ธรรมจันทึก นางสาวญาณิศา ภู่ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • รางวัลชมเชย ผลงาน จรรยาบรรณ โดย นางสาววิภาวี กลิ่นเกสร นางสาวนริศรา ไม้ตะเภา นางสาวชญานี ก้อนสันทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • รางวัลชมเชย ผลงาน ทำไมต้องโพสต์ ? โดย นายฉัตรชัย งามจิตวิทยากุล นายศุภกร แสงชาตรี นางสาวศุภษา ย่องสู้นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังว่าโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ รวมถึงเพิ่มทักษะและเสริมสร้างแนวความคิดเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศต่อไปในอนาคต’

สำหรับน้อง ๆ และบุคคลที่สนใจ อยาก Up skill ตัวเองกองทุนฯ ได้เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ให้เพิ่มเติม ตามช่องทางเข้าไปที่ https://narhu.net/ เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ทันที

โดยมีหัวข้อและคลาสที่น่าสนใจ ดังนี้

 • บทบาทและทักษะใหม่ของนักสร้างสื่อ ต้องปรับและเปลี่ยนให้ทันโลกและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน” NEW MEDIA NEW ERA โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 •  วิชาสื่อใหม่ในโลกอนาคต นักสื่อสารรู้ทันโลก “ FUTURE OF COMMUNICATION ” โดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์  / บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว WORKPOINT NEWS
 •  วิชาเรื่องเล่า เล่าเรื่อง ให้ทรงพลัง “ THE POWER OF STORYTELLING ” โดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE
 •  วิชาการคิด สร้างสื่อให้สร้างสรรค์  “ CREATIVE CONTENT / CREATE SOCIAL IMPACT ” โดย บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด
 • วิชาผลิตสื่อยุคใหม่ ให้ทรงพลัง “ PRODUCTION : THE POWER OF MEDIA ” โดย คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้กำกับภาพยนตร์สั้น
 • และ วิชาสื่อสร้างการมีส่วนร่วม “ INTERACTIVE MEDIA : AR + VR.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์