เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 9 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ ดังนี้

  1. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
  2. นายพีรพน พิสณุพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม
  3. นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
  4. นายธวัชชัย ไทยเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
  5. นายยศพร ปัญจมะวัต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต
  6. นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
  7. นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  8. นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
  9. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี มีมติเป็นต้นไป