เลือกหน้า

(30 กรกฎาคม 2564) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวออนไลน์ เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นบทบาทหลักที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อของโลก ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง (disrupt) อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ อาทิโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ทีวีชุมชน วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูทูบ เป็นต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ ให้มีองค์ความรู้ มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมส่วนรวม ‘พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อ ทักษะความสามารถในการเขียนโครงการ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเติบโตเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต’

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.   ผู้ประกอบการสื่อ ทั้งสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ เช่น โทรทัศน์ภาคพื้นดิน, โทรทัศน์ระบบดิจิทัล, เคเบิลทีวี, โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, โทรทัศน์ระบบ OTT, ทีวีชุมชน, วิทยุกระจายเสียง, วิทยุชุมชน, หนังสือพิมพ์, สำนักข่าวออนไลน์, Facebook Fanpage, YouTube, Instagram, Pod Cast, Clubhouse , Tiktok , Live Stream ต่าง ๆ

2.   กลุ่ม องค์กร หรือ ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content) เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

3.   ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content)

ดร.ธนกร กล่าวย้ำว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้แนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปผลิตสื่อด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพ สามารถสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีคุณค่า และยกระดับเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น ๆ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเพื่อส่งเข้ามาพิจารณาคัดเลือกตามรายภูมิภาค ๆ ละ 45 คน รวม 225 คน เพียงกดติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้