เลือกหน้า

10 .. 64 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ของโครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning For Change) มุ่งหวังพัฒนาผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ นักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถือเป็นบทบาทหลักสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะต้องเร่งผลักดันดำเนินการให้เกิดผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อของโลก ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ Workshop ในครั้งนี้  ทางกองทุนฯ ได้ถือเป็นสื่อกลางนำผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากร ไปลองทำคอนเทนต์วิดีโอในแบบของช่องตนเอง เพื่อร่วมถ่ายทอดพันธกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อในอนาคต

พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นผลงานที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ทุกคน เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

 

นายจีระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ Google ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฯ นี้ เป็นความตั้งใจของทาง Google ประเทศไทย ที่ได้ร่วมงานกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรุ่นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันทาง YouTube ประเทศไทย ถือเป็นแพลตฟอร์มอันดับที่ 2 ในการค้นหาข้อมูล หรือ Search จากผู้ใช้งานออนไลน์ ซึ่งการสร้างสรรค์คอนเทนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรามองเห็นว่ามีความจำเป็น ที่ต้องเริ่มสร้างนวัตกรรมของการเล่าเรื่องในรูปแบบของการสร้างสรรค์ ที่ปลอดภัยและนำไปสู่การเรียนรู้ของผู้รับชมได้ ในส่วนของผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่นั้น ก็ต้องหันมาผลิตคอนเทนต์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้โครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning For Change)
มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาสื่อ
ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ
(Content Creator) และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนไทย สนับสนุนให้เกิดสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” บนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะความฉลาดและรอบรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy หรือ MIDL)  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่

  1. เปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Storylog/Fictionlog
  2. อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
  3. ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  4. ชนัญญา เตรจักรเสมา Creator/Influencer จากช่อง Point of View
  5. ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ชื่อ The Cloud
  6. พีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท
  7. ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต นักลำดับภาพยนตร์ชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่น เช่น ฉลาดเกมส์โกง
  8. พี่ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และทีมงานโครงการก้าวคนละก้าว
  9. ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดรายการเพลงและความบันเทิง

ซึ่งโครงการฯ นี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 โดยมีเนื้อหาของการกิจกรรม Workshop อาทิเช่น การสร้างคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ให้น่าเรียนรู้ พลังออนไลน์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต