เลือกหน้า

18 ต.ค. 65 – ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาววีณา โดมพนานดร ผู้จัดการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้แทน นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอิศราฯ) นางสมฤดี ยี่ทอง เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นางชนิดา จันทเลิศลักษณ์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ นางสาวอัญชลี อับดุล ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ดร.ธนกร กล่าวว่า ‘กองทุนอยากที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มาในวันนี้มีความเห็นพ้อง ในการดำเนินภารกิจร่วมกัน จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’

โดยมีสาระสำคัญในการที่จะร่วมกันส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพสื่อ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ อันจะเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารให้สังคมเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี การทำงานร่วมกับภาคีพันธมิตร อาทิ องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยตัวแทนวิชาชีพสื่อมวลชน นายชวรงค์ กล่าวว่า วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการการสนับสนุนวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มาร่วมสนับสนุนจนเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้

ขณะที่นายมงคล กล่าวแสดงความยินดี โดยบอกว่าวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการสื่อมวลชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาวงการสื่อมวลชนร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันพัฒนา สรรค์สร้าง เพื่อเป้าหมาย ให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสังคมสาธารณะได้ประโยชน์ต่อไป