เลือกหน้า

(45 พฤษภาคม 2567)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ผลิตสื่อและนักวิชาการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแอกเนส จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ ต้องเกิดขึ้นอย่างควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ผลิตสื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดสื่อดีในขอบเขตที่กว้างขวาง และครอบคลุมสื่อที่หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการผลิตสื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมและเกิดพลังทางสังคมในการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ

โดยภายในงานมีทีมนักวิชาการด้านสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ที่คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล และ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์จงกล ศิริประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงจาก ผศ. ภณิดา แก้วกร ตัวแทนผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสิ่งที่นับเป็นหัวใจสำคัญของโครงการบ่มเพาะที่จัดขึ้นทุกครั้ง คือการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน หรือ โครงการของตนเองบนเวทีในรูปแบบ Pitching project โครงการละ 5 นาที และจะได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรดังกล่าว ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงจุดเด่น จุดด้อย หรือข้อควรปรับปรุงให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการบ่มเพาะ ปีที่ 2 ถือว่าดำเนินการมาจนถึงเวทีสุดท้าย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งนี้ สำหรับโครงการ บ่มเพาะ ปีที่ 3 จะจัดขึ้นเมื่อใดนั้น ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ในโอกาสต่อไป