เลือกหน้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจําปี 2566  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจําปี 2566 อันมีความหมายถึง การทําบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา และจําพรรษาที่นั่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดงานร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในการนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสําคัญของการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงสถาบันครอบครัว โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายครั้งนี้ มุ่งสู่เด็ก และเยาวชน คือต้นกล้า พ่อแม่คือเบ้าหลอมที่ต้องปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และศาสนาเป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมรักษาดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน Social Media ในยุคปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

โดยการจัดงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ อันได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ On Ground Event ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” กิจกรรม “ไหว้พระเสริมดวง อิ่มบุญ อุ่นใจ” การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” ในหัวข้อ สุขด้วยธรรม และหัวข้อ “สื่อ ธรรม ดี” จากวิทยากรและศิลปินรับเชิญผู้มีความรู้ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อีกทั้งในปีนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยจัดทําโครงการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “หนูได้ธรรม” นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านระบบ live stream
บน platform Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งมีหัวใจหลักสําคัญเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง ภายใต้แนวความคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ผ่านช่องทาง www.มหกรรมพุทธธรรมนําสื่อสร้างสันติสุข.com